Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

Javni pozivi EKO SKLAD

18. 4. 2016

Slovenski okoljski javni sklad (EKO SKLAD, j.s.) je v Uradnem listu RS št. 28/16 objavil naslednje javne pozive:

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

V okviru javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov (55OB16) je razpisanih 6 mio EUR ugodnih kreditov z obrestno mero: trimesečni EURIBOR + 1,3 % fiksni pribitek. Odplačilna doba je 10 let. Občani lahko za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki izpolnjujejo pogoje tako javnega poziva za kreditiranje in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev, kandidirajo za pridobitev obeh spodbud Eko sklada.

Več na spletni strani: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=73

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

V okviru javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov (56PO16) je največji poudarek namenjen naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z najvišjim deležem kredita do 85 % priznanih stroškov naložbe. Sledi nabor ukrepov, katerih prevladujoči okoljski učinek je zmanjševanje drugih emisij v zrak, kot so prašni delci, NOx, in druga specifična onesnaževala, za katere lahko znaša delež kredita tudi do 85 % priznanih stroškov naložbe. Za naložbe v varstvo voda in naložbe v ravnanje z odpadki delež kredita znaša do 80 % priznanih stroškov naložbe, za spodbujanje začetnih naložb, ki presegajo veljavne okoljske standarde, pa bo kredit odobren v višini največ do 75 % priznanih stroškov naložbe. Razpisanih je 5 mio EUR kreditov po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 % fiksnim pribitkom, ter odplačilno dobo do 15 let.

Več na spletni strani: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=75

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (57LS16) nadaljuje program dodeljevanja kreditov za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in financirajo občine. Tudi v tem pozivu je največji poudarek namenjen naložbam, katerih učinek se kaže v zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, nekoliko razširjen je nabor namenov naložb, ki zmanjšujejo druge emisije v zrak, kot so prašni delci, NOx in druga specifična onesnaževala. To so naložbe na področju trajnostne mobilnosti. Ostali nameni vključujejo še naložbe v varstvo voda, kot so izgradnja vodovodnih ali kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav in naložbe v ravnanje z odpadki, kot so postavitev sistemov za ravnanje z odpadki ali odstranjevanje nevarnih gradbenih materialov, kot so azbestne strešne kritine in podobno. Razpisanih je 5 milijonov EUR kreditov z obrestno mer trimesečni EURIBOR + 1,0 % fiksnim pribitkom, in najdaljšo odplačilno dobo 15 let.
Več na spletni strani: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=77


Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb

JAVNI POZIV 40SUB-LS16

Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Predmet

-          nepovratne finančne spodbude za lokalne skupnosti, za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijskih stavb na območju Republike Slovenije

-          namenjene so spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:

o   Stavbe za kulturo in razvedrilo;

o   Muzeji in knjižnice;

o   Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;

o   Stavbe za zdravstveno oskrbo;

o   Stavbe za šport.

-          namen javnega poziva je spodbujanje gradnje novih stavb z visoko energijsko učinkovitostjo in zmanjšanje količine potrebne energije za njihovo delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini

Upravičenci

Lokalne skupnosti (investitorke):

-          lastnica ali solastnica nepremičnine

-          imetnica stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba

Razpisnik

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Višina

a) vir in višina sredstev

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000 EUR.

 

b) višina nepovratne finančne spodbude

-        nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno - izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe

-        višina spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe

 

 

Spodbuda v EUR/m2

Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m3a)

I. skupina

II. skupina

III. skupina

≤ 6

400

310

240

Rok prijave

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija

Javni poziv in razpisna dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

Info

Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20, ponedeljek, sreda in petek, med 13. in 14.30 uro.Več na spletni strani: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=79