Aktualno
15. 9. 2021
"Z zgodbami v virtualno resničnost"
več
15. 9. 2021
Predstavitev projekta LIVING CASTLES
več
14. 9. 2021
Obisk predstavnikov vodilnega partnerja Međimursko veleučilište iz Čakovca.
več
14. 9. 2021
»Z zgodbami v virtualno resničnost«
več
Arhiv>>

REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA Savinjske regije (RGS Savinjske regije)
Objavljen je drugi razpis za Regijske garancijske sheme za Savinjsko regijo za leto 2017


Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjska.   

 Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov in drugo.

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Občina Braslovče, Mestna občina Celje, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Gornji Grad, Občina Kozje, Občina Laško, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Podčetrtek, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Slovenske Konjice, Občina Solčava, Občina Šentjur, Občina Šmarje Pri Jelšah, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Štore, Občina Tabor, Mestna občina Velenje, Občina Vitanje, Občina Vojnik, Občina Vransko, Občina Zreče, Občina Žalec.

Skupen garancijski potencial RGS Savinjska znaša 2.200.000,00 EUR, kreditni potencial 2.750.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave tega razpisa znaša 687.500,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15.05. 2018.

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rasr.si. Kontaktirajte nas na razvojna.agencija@rasr.si ali na telefonsko številko 03/589 40 90.

Več informacij o RGS in razpisno dokumentacijo najdete v nadaljevanju:

Ostala dokumentacija