Aktualno
28. 6. 2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017
več
12. 6. 2017
9.seja Savinjske regije
več
2. 6. 2017
Vabilo na 8. sejo Razvojnega sveta Savinjske regije
več
24. 5. 2017
Potenciali krožnega gospodarstva v Savinjski regiji, posvet v Velenju, 9.5.2017
več
Arhiv>>

CLEAN


CLEAN - Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije

Povečevanje energetske učinkovitosti v stavbah z nadgradnjo instrumentov nizko ogljične politike, na osnovi spodbujanja večjega aktivnejšega sodelovanja med javnimi organi, državljani, raziskovalnimi organizacijami in podjetji.

 Opis

Skupni izziv projekta CLEAN je, kako kar najbolje doseči cilje EU na področju energetske učinkovitosti stavb v evropskih regijah. Stavbe so namreč odgovorne kar za 40 % celotne porabe energije v EU, starejše stavbe pa porabijo med 8 do 12-krat več kurilnega olja kot nove stavbe. Za reševanje tega izziva se je skupaj združilo 9 regij.

Pristop projekta CLEAN vključuje med regionalno sodelovanje devetih regij, za lažjo identifikacijo, analizo, razširjanje in prenos dobrih praks, političnih izkušenj in ukrepov iz drugih regij, z namenom izboljšati učinkovitost svojih regionalnih in lokalnih politik.

Cilj projekta je, da se na osnovi skupnega povezovanja interesnih skupin v regiji v obdobju 2017-2022 izboljša in nadgradi inštrumente (ukrepe) nizko ogljične politike v smeri izboljšanja rezultata energetske učinkovitosti v zgradbah v povprečju za 4 % do leta 2022.

Pričakovane spremembe so v boljši izvedbi 9 naložb za rast in delovna mesta na podlagi izboljšane nizko ogljične politike, ki bodo izvedene kot posledica učinkovitega sodelovanja med javnimi organi, državljani oziroma lastniki stavb in raziskovalnimi centrov oziroma podjetij, ki lahko uvedejo nove inovativne rešitve na področju energetske učinkovitosti.

Glavni rezultati bodo:

 1.     Akcijski načrt izdelan za vsako regijo na podlagi dobrih praks, študijskih obiskov in med regionalnih izmenjav.

 2.     Revidirana ureditev upravljanja instrumentov politike.

 3.     Nove vrste podprtih projektov zaradi med regionalnega sodelovanja.

 4.     Prenos inovativne politike in inovativnih rešitev.

Cilj projekta je povečati rezultate energetske učinkovitosti stanovanjske in javne infrastrukture, kot rezultat izboljšanih ukrepov ESRR instrumentov nizko ogljične politike, ki bodo spodbudili boljše sodelovanje med energetskimi interesnimi skupinami v evropskih regijah.

CLEAN - Technologies and open innovation for low­carbon regions

Headlines 

Increase energy efficiency targets in buildings by improving the capacity of policy instruments to stimulate increased engagement between public authorities, citizens, research and business. 

Description 

The common challenge addressed by the CLEAN project is how best to meet EU energy efficiency targets for buildings in Europe’s regions. Buildings are responsible for 40% of energy consumption in the EU and the older ones consume between 8 and 12 times as much heating oil as new ones. Nine regions have joined together to address this challenge. 

The objective is for the regions to work together between 2017–2022 to improve the capacity of their policy instruments to increase energy efficiency in housing and public infrastructure by 4%.

The expected changes will be better performance in 9 Investment for Growth & Jobs policy measures that address energy efficiency. This will result from greater focus in policy instruments on stimulating effective engagement between public authorities and citizens who own properties, and research centres and companies who can introduce new innovative energy efficiency solutions.

Aim 

Increase energy efficiency results in housing and public infrastructure as a result of improved measures in ERDF low-carbon policy instruments that will stimulate improved engagement between energy stakeholders in European regions. 

Outputs 

1.     An Action Plan developed by each region based on the Good Practices, study visits and interregional exchanges.

2.     Revised governance arrangements for policy instruments.

3.     New types of projects supported as a result of interregional learning.

4.     Transfer of innovative policy and solutions.

Approach 

The approach of CLEAN involves interregional cooperation between nine regions, to facilitate the identification, analysis, dissemination and transfer of good practices, policy experiences and measures from other regions, with a view to improving the effectiveness of their own regional and local policies.