Aktualno
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
27. 8. 2019
Predstavitev RASR na kreativnem inkubatorju
Predstavitev RASR na kreativnem inkubatorju
več
Arhiv>>

CLEAN

5. regionalno srečanje interesnih skupin

V okviru projekta CLEAN je 18. aprila 2019 na domačiji Štraus Kramer v Virštanju potekalo 5. regionalno srečanje interesnih skupin.

RASR je energetskim strokovnjakom Savinjske regije predstavil preteklo delo na projektu ter smernice in cilje zadnjega leta 1. faze projekta, ki se bo zaključila decembra 2019.

Zadnje leto projekta bo usmerjeno predvsem k pisanju regionalnih akcijskih načrtov, s pomočjo katerih bodo predvideni nadaljnji ukrepi na področju energetske učinkovitosti v Savinjski regiji.

Regionalni akcijski načrt bo dokument, sestavljen iz treh dobrih praks energetske učinkovitosti, ki jih je RASR izbral izmed 31 identificiranih v roku projekta.

Tematski seminar in ogled dobrih praks v Iasiju, Romunija – 10. – 11. april 2019

Partnerstvo projekta CLEAN se je zbralo v mestu Iasi v Romuniji.

V sredo, 10. aprila 2019 je potekal sestanek usmerjevalne skupine projekta, kjer so naredili predstavniki partnerskih organizacij pregled prejšnjega semestra, dosedanjega doseganja zastavljenih ciljev in postavili smernice za naprej, od promocije projekta do pisanja regionalnih akcijskih načrtov, katerega bo morala vsaka sodelujoča regija zaključiti do konca 1. faze projekta oziroma do konca leta 2019. Glede na potencial ukrepov, ki jih bodo organizacije navedle v svojih regionalnih akcijskih načrtih bo odločeno, ali lahko napredujejo v dve leti trajajočo 2. fazo projekta, ki se bo zaključila 2021. 

V popoldanskem delu dneva so si partnerji in člani njihovih regionalnih interesnih skupin ogledali dobre prakse energetske učinkovitosti občine Iasi, drugi dan partnerskega srečanja pa je potekal tematski seminar, kjer se je za pozdravnim govorom župana zvrstilo osem predavateljev, strokovnjakov energetske sanacije in energetske učinkovitosti.

Izmenjava osebja v Caenu, Francija – 28. – 29. november 2018

V novembru je v sklopu projekta CLEAN potekala izmenjava osebja v normandijskem mestu Caen. Projektni partnerji, ki so se dogodka udeležili so imeli možnost podrobneje spoznati dobre prakse energetske učinkovitosti, ki jih izvajajo v partnerki regiji projekta na severu Francije.

Predstavljeni so bili predvsem izzivi, ki jih povzročajo slabo izolirane stavbe ter hladno vlažno podnebje, ter različni projekti s katerimi poskuša regija zmanjšati porabo energije in hkrati povezovati med sabo ljudi, podjetja in organizacije.

 

S projekti, ki jih lahko podrobneje opisane najdete v spodnjem dokumentu, jim na različne načine in z različnimi pristopi uspeva spreminjati mišljenje ljudi in hkrati delovanje celotne regije.

3. PARTNERSKO SREČANJE: CELJE, VELENJE IN LAŠKO, SLOVENIJA – 12.9.2018 – 13.9.2018

MEDNARODNA KONFERENCA V CELJU

Razvojna agencija Savinjske regije je v septembru 2018 gostila partnersko srečanje projekta CLEAN. V sklopu 3. tematskega seminarja smo na Mednarodnem obrtnem sejmu organizirali mednarodno konferenco z naslovom »KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE? S trajnostnimi rešitvami za vsakogar do Integralne zelene regije«. 

Goste, predavatelje in predstavnike osmih tujih partnerskih regij so pozdravili in nagovorili Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, mag. Branko Kidrič, župan Rogaške Slatine in predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije ter mag. Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma, vsem zbranim pa je nato predstavnica vodilnega partnerja ERNACT, Ianire Renobales predstavila projekt CLEAN, aktivnosti, ki jih partnerske regije izvajamo v sklopu projekta ter cilje za prihodnost, vključno z regionalnimi akcijskimi načrti, katere bomo začeli snovati že pred koncem letošnjega leta.

Za uvodnimi pozdravi so se nato zvrstili predavatelji z ministrstev, predstavniki lokalnih skupnosti, strokovnjaki s področja energetske učinkovitosti, okoljevarstveniki in inovatorji.

Dr. Robert Drobnič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je govoril o medsektorskih sinergijah, ki jih omogočajo mednarodni projekti, dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor, se je dotaknila teme okoljevarstva, ter s tem strateških usmeritev in finančne podpore inovacijskih projektov za nizkoogljično gospodarstvo, podobno temo pa je odprl tudi Jernej Stritih, bivši državni sekretar za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, govoril je namreč o tem, kako je možno, s pravilnimi vlaganji v inovacije in razvoj novih tehnologij, prehod v nizko-ogljično družbo narediti ekonomsko koristen.

Kot strokovnjaka z področja energetske učinkovitosti sta predavala Cveto Fendre, predavatelj in vodja energetskega inženiringa s Šolskega centra Velenje in Sašo Mozgan, predstavnik  Zavoda energetska agencija KSSENA, kot inovator pa je Janez Gorenšek, direktor Zavoda IAMB udeležencem predstavil inovativno bioizolacijo - micelijske izolacijske plošče, ki jih razvijajo na Inštitutu za aplikativno mikologijo in biotehnologijo.

Ukrepe Mestne občine Celje v prehodu k večji energetski učinkovitosti v obliki javno zasebnega partnerstva, ki ga izvaja občina je predstavil Sandi Marzidošek, Jurij Stritih pa je ponudil vpogled v dobre prakse energetske učinkovitosti, ki so trenutno na razpolago v Savinjski regiji.

Mednarodno konferenco pa je zaključila dr. Darja Piciga s predstavitvijo dela Razvojne agencije Savinjske regije, katere številni projekti obsegajo vsa potrebna področja, da lahko Savinjsko regijo imenujemo model Integralne zelene regije.

ŠTUDIJSKI OBISK DOBRIH PRAKS V VELENJU

V popoldanskem delu partnerskega srečanja smo se s tujimi partnerji odpravili v Velenje na ogled tamkajšnjih dobrih praks energetske učinkovitosti.

Pred občinsko stavbo nas je pozdravil in nagovoril podžupan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, nato pa nas je Cveto Fendre odpeljal čez mesto do Šolskega Centra Velenje, kjer je bil partnerjem predstavljen sistem energetskega upravljanja stavb in energetskega knjigovodstva.

Sledil je ogled Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC, ki je kot raziskovalno, izobraževalni energetski poligon na voljo študentom in profesorjem pri razvijanju sistemov in produktov prilagojenih slovenskemu podnebju, katerih rezultat je večja energetska učinkovitost. Tu smo si ogledali sisteme za izkoriščanje obnovljive energije, laboratorij za energetsko učinkovitost, srečanje pa zaključili v nizko-energetski hiši, imenovani tudi pasivna hiša za katero je značilno, da je zmožna proizvodnje več energije, kot pa jo dejansko porabi.

PARTNERSKI SESTANEK V LAŠKEM

Naslednji dan partnerskega srečanja, 13. september 2018 je bil namenjen sestanku usmerjevalne skupine, torej predstavnikom vseh devetih partnerskih organizacij.

V občinski stavbi občine Laško nas je pozdravil župan Franc Zdolšek, ki je na kratko predstavil občino, dosedanje aktivnosti in dosežke na področju energetske učinkovitosti ter cilje za prihodnost.

Na sestanku smo naredili pregled že izvedenih polletnih aktivnosti, statističnih podatkov poteka projekta, doseganja vmesnih ciljev in pregled prihodnjega leta, v katerem bomo z decembrom zaključi s prvo fazo izvajanja projekta CLEAN.

V začetku naslednjega leta mora vsaka partnerska regija pripraviti svoj osnutek regionalnega akcijskega načrta, ki bo podlaga za drugo fazo izvajanja projekta, ki bo trajala dve leti, začenši z 2020.


MEDNARODNA KONFERENCA V CELJU

KAKO ZNIŽATI ENERGETSKE STROŠKE?

S trajnostnimi rešitvami za vse do integralne zelene regije 

Razvojna agencija Savinjske regije že drugo leto sodeluje na evropskem projektu v sklopu evropskega programa Interreg Europe. V partnerstvu z regijami iz osmih evropskih držav želimo s projektom »CLEAN – Tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljično regijo« vplivati na možnosti sprememb na enem izmed prioritetnih področij evropske politike, ki se dotika tudi energetske učinkovitosti. Mednarodno konferenco bo Razvojna agencija Savinjske regije pripravila v sklopu mednarodnih tematskih seminarjev, ki v času trajanja projekta CLEAN potekajo v vseh partnerskih državah. V ta namen smo kot predavatelje povabili strokovnjake, ki delujejo na področju energetske učinkovitosti, alternativnih virov energije, varstva narave in raziskovalce, ki se ukvarjajo z inovativnimi rešitvami, ki bodo v prihodnosti pripomogle k lažjim in cenejšim in bolj naravi-prijaznim produktom.


4. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN

V okviru projekta CLEAN je 9. julija 2018 na posestvu Na Škaluc potekalo 4. regionalno srečanje interesnih  skupin. 
Glavni cilj tega srečanja je bila organizacija tematskega seminarja (mednarodne konference), študijskega obiska in srečanja projektnih partnerjev v sklopu projekta CLEAN. Dogodki bodo potekali 12. in 13. septembra 2018 v Savinjski regiji.
Na srečanju so bile predstavljene dosedanje aktivnosti in primeri dobrih praks projekta CLEAN.

Predstavili so se predavatelji s temami, katere bodo predstavili v sklopu seminarja - mednarodne konference, ki bo potekala 12. septembra na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. V nadaljevanju so govorili o nadaljnjih aktivnostih in pripravi akcijskega načrta.


3. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN

2. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN - 12. 12. 2017

1. REGIONALNO SREČANJE INTERESNIH SKUPIN - 16. 6. 2017

2. PARTNERSKO SREČANJE: SUNDSVALL, ŠVEDSKA - 24. 4. 2018 - 25. 4. 2018

V sklopu Interreg Europe projekta CLEAN smo se udeležili izmenjave na Švedskem, v manjšem severnem mestu Sundsvall, ki je del regije Vasternorrlands, ene izmed devetih regij, ki tvorijo partnerstvo transregionalnega projekta na področju tehnologij in inovacij za nizkoogljično življenje.

Prvi dan so potekale predstavitve ukrepov, ki jih je Švedska sprejela z namenom, da zmanjša ogljični odtis oziroma izboljša energetsko učinkovitost, hkrati pa so predstavili tudi svoje dobre prakse pri delu z obnovljivimi viri in perspektivne cilje, ki si jih želijo doseči vsaj v naslednjih desetih letih.

Popoldne smo si na terenu lahko ogledali stanovanje, v katerem socialno ogrožene, priseljence in celo študente poučujejo o pravilni uporabi stvari – od energetsko učinkovite porabe vode do pravilnega sortiranja odpadkov, za čim manjše onesnaževanje okolja.

Druga dobra praksa, ki so nam jo pobližje predstavili pa je bila bolnišnica, v kateri hladijo zrak in razne medicinske instrumente s pomočjo taljenega odpadnega snega, ki ga na zbirališče pripeljejo iz mesta.

Drugi dan so potekali partnerski sestanki, kjer je bilo govora o napredovanju projekta v vsaki regiji in nalogah, ki jih moramo izpolniti do konca 1. obdobja ter o naslednji partnerski izmenjavi, ki bo potekala 12. in 13. septembra v Savinjski regiji.


1. PARTNERSKO SREČANJE: CAEN, FRANCIJA - 10. 10. 2017 - 11. 10. 2018

CLEAN ali Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije je projekt, ki se financira v okviru programa Interreg Europe, je bil uradno predstavljen v Normandiji (Francija) na konferenci, v organizaciji tamkajšnjega projektnega partnerja Kooperative Les 7 Vents. Predstavnike devetih partnerskih regij projekta in ostale deležnike je 10. in 11. oktobra 2017 gostilo francosko mesto Caen, ki je glavno mesto in občina severozahodne francoske regije Spodnje Normandije. Zbrali so se v nekdanjem ženskem samostanu Abbaye aux Damesu, kjer je danes sedež regionalnega sveta Spodnje Normandije. Razpravljali so o aktivnostih projekta CLEAN, projekta za izboljšanje regionalnih politik energetske učinkovitosti.

Začetna konferenca, ki je združila več kot 70 energetskih strokovnjakov in interesnih skupin, je partnerstvu prinesla priložnost, da ne predstavi samo dobre regionalne prakse, ki podpirajo energetsko učinkovitost stavb, temveč omogoči tudi izmenjavo znanja in navdiha za skupno izboljšavo regionalni politik energetske učinkovitosti. Sandrine Mésirard, direktorica Oddelka za okolje in trajnostni razvoj v regiji Normandija, je po pregledu predvidenega doprinosa Normandije  in pričakovanja iz tega projekta povedala: "Območje Normandije se še posebej veseli spoznati primere dobrih praks in izkušenj, ki jih bo mogoče aplicirati na svojem ozemlju". Florian Guillotte, vodja projekta v Kooperative Les 7 Vents, pa je dodal: "na področju oblikovanja politike energetske učinkovitosti lahko projekt CLEAN nosi širšo prepoznavnost že obstoječih pobud, hkrati pa omogoča vpogled v njihovo izboljšavo".

Med samo konferenco so partnerji projekta CLEAN izvedli delavnico "hitrih sestankov/tekmovanja za energetsko učinkovitost " in za posameznimi  okroglimi mizami predstavili svoje dobre regionalne prakse. Po izboru najbolj zanimivih so se udeleženci strinjali, da so projektni partnerji zagotovili najboljši možni učni učinek z izmenjavo znanj in izkušenj na podlagi osebnih stikov z razlago in aktivno debato o dobrih praksah. "Po vsej Evropi lahko opazimo, da je veliko dobrih praks osredotočenih na izboljšanje stanja zgradb. Predvsem pa nam vsem kaže nadaljnjo pot. Navdušen sem nad vsemi temi pobudami.", je še poudaril Alain Deffontaines, vodja Oddelka za stavbe in trajnostni razvoj v regiji Normandija. Poleg tega je 14. podpredsednik François Xavier Priollaud, zadolžen za Evropske zadeve in mednarodne odnose v regiji Normandija poudaril, da je "Regija Normandija vesela in ponosna, da je del tega procesa, kar kaže, da je ideja o Evropi in Evropski uniji, ne le v črpanju sredstev, temveč moč biti resničen udeleženec pri souporabi in inovacijah. Tu se dogajajo konkretne stvari."

Partnerjem projekta CLEAN je bilo s pomočjo dveh študijskih obiskov omogočeno priti do izkušenj normandijskih strokovnjakov za energetsko učinkovitost stavb. Partnerji so kot prvi študijski obisk obiskali 43 prenovljenih družbenih stanovanj okoli mesta Hérouville Saint Clair. Projekt se lahko pohvali z zelo nizko porabo energije. Od leta 2008 do leta 2015 je sistem, ki se je imenoval FORES, omogočil obnovo 2935 stanovanjskih enot, ki so izpolnjevali standard BBC Effinergie Rénovation. Cilj je bil doseči pozitivno energetsko učinkovitost do leta 2020. Za lažje izvajanje takšnih dosežkov je bilo v letu 2011 sklenjeno, da bo ESRR podpiral obstoječi projekt. Ta sredstva so bila pridobljena  skladno s 7. členom Operativnega programa ESRR: "Podpora za trajnostni razvoj mest"

Kot drugi primer dobe prakse so partnerji projekta CLEAN obiskali Quartier Montmorency, kjer so izvedeli več o nizko energetskih obnovljenih hišah. Območje je bilo zgrajeno po drugi svetovni vojni, ko še nikomur ni bilo mar za izolacijo stavb. Po mnenju partnerja CLEAN, Kooperativa Les 7 Vents, je to področje dober primer, kako se politika  "Normandijske strategije" izvaja z "verigo zaupanja". Na tem področju se zaradi širjenja kakovostnih obnovitev, ki se uporabljajo v starih, nizko izoliranih hišah, kaže, kako podpora regije spodbuja k doseganju ciljev energetske učinkovitosti Evropske unije. Rezultati teh ukrepov, ki jih je sprožil regionalni organ, se sedaj kažejo z uvajanjem projektov privatne prenove.


11. oktobra so imeli partnerji projekta CLEAN svoje drugo srečanje. Pregledali so izzive,  cilje, pričakovane rezultate, status delovnega načrta in napredek projekta. "Začetna konferenca nam je omogočila razpravo  o sami dejavnosti vodenja projekta, usklajevanja, sporočanja in širjenja informacij ter izmenjavo izkušenj s pomočjo posameznih analiz trenutnih stanj v vseh partnerskih regijah in izmenjavo mnenj o regionalnih dobrih praksah", je dodala Ianire Renobales, predstavnica podjetja ERNACT, ki je vodilni partner projekta CLEAN.

CLEAN mejniki v naslednjih 5 letih

Projektni partnerji vsak za svojo regijo dokončajo diagnozo v smislu položaja v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Sočasno partnerji dokumentirajo od tri do štiri dobre regionalne prakse in organizirajo študijske obiske za nadaljnjo izmenjavo izkušenj s partnerji. Na ta način  CLEAN skuša ugotoviti, katere ciljne instrumente politike je potrebno izboljšati. In končno bodo na podlagi pridobljenih rezultatov, izbrani partnerji, ki bodo sodelovali pri izmenjavi med regijami in bodo tako lahko podali poglobljeno oceno posameznega primera dobre prakse. Namen tega je navdihniti regionalne akcijske načrte, ki bodo zasnovani in izvedeni s projektom.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., je na konferenci predstavila dobre prakse iz regije, na partnerskem sestanku pa je predstavila dosedanje aktivnosti in analizo stanja v regiji na področju energetske učinkovitosti. Od interesnih skupin pa sta se iz regije udeležila predstavnik Mestne občine Celje in predstavnik KSSENE (Velenje). V regiji se bodo tako pričele odvijati nadaljnje aktivnosti za oblikovanje Akcijskega načrta za Savinjsko regijo z interesnimi skupinami, ki so vljudno vabljene, da se pridružijo k sooblikovanju nadaljnjega razvoja na področju energetske učinkovitosti.

Savinjska regija bo v jeseni naslednje leto (2018) gostiteljica projekta CLEAN, na katerega že sedaj vabimo vse zainteresirane deležnike.    

KICK-OFF MEETING: NEAPELJ, ITALIJA - 30. 3. 2017 - 31. 3. 2017

CLEAN
Projekt CLEAN poteka v sodelovanju med devetimi partnerji iz različnih držav v času med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2021. Skupni izziv projekta je, kako kar najbolje doseči cilje EU na področju energetske učinkovitosti stavb v evropskih regijah. V okviru projekta bo med partnerskimi regijami potekala izmenjava dobrih praks za pametnejšo in boljšo energetsko učinkovitost, hkrati pa bomo poskušali izboljšati celotne regionalne politike nizkih emisij ogljika, saj je izziv, ki ga projekt obravnava, kako zmanjšati porabo energije v obstoječih ali starejših stavbah, saj so le te odgovorne za 40% porabe energije v EU.

AKTIVNOSTI

V sklopu projekta se bo naredila diagnoza energetske učinkovitosti vsake regije, dokumentiralo se bo dobre prakse, ki se že izvajajo v regijah in organiziralo študijske obiske za ogled in izmenjavo teh dobrih praks projektnih partnerjev, hkrati pa se bo načrtovala možnost njihove prilagoditve in inkluzije v druga okolja. Na ta način poskuša CLEAN identificirati, kaj je potrebno izboljšati za doseganje zastavljenih ciljev, torej na kakšen način pripomoči k izboljšanju energetske učinkovitosti.

CILJ

Cilj projekta je, da se na osnovi skupnega povezovanja interesnih skupin v regiji v obdobju 2017-2022 izboljša in nadgradi različne ukrepe nizko ogljične politike v smeri izboljšanja rezultata energetske učinkovitosti v zgradbah v povprečju za 4 % do leta 2022.

Konkreten cilj projekta je torej, da vsaka posamezna država oz. regija sestavi svoj akcijski načrt, ki vključuje izkušnje in rešitve drugih, partnerskih regij na dotičnem področju, ki so hkrati prilagojene za integracijo v domači regiji.

PROGRAM: Interreg Europe

AKRONIM: CLEAN

POLNO IME: Technologies and open innovation for low-carbon regions / Tehnologije in odprte inovacije za nizko ogljične regije

PRORAČUN: 1,6 milijona evrov

PARTNERSTVO

·        ERNACT, European Regions Network for the Application of Communications Technology (Mreža evropskih regij za uporabo komunikacijske tehnologije) - Irska

·        Association of Local Authorities in Västernorrland (Združenje lokalnih oblasti v Västernorrlandu) - Švedska

·        Fomento de San Sebastián (Promocija mesta San Sebastian) - Španija

·        Municipality of Iasi (Občina Iasi) - Romunija

·        Naples Agency for Energy and Environment (Neapeljska agencija za energijo in okolje) - Italija

·        Utility cooperative of collective interest les 7 Vents (Komunalno Interesno združenje) - Francija

·        Development Agency of Savinjska Region  (Razvojna agencija Savinjske regije) - Slovenija

·        Regional Council of North Karelia (Regionalni svet Severne Karelije) - Finska

·        Region of Crete (Regija Kreta) - Grčija


CLEAN - Technologies and open innovation for low­carbon regions

Headlines 

Increase energy efficiency targets in buildings by improving the capacity of policy instruments to stimulate increased engagement between public authorities, citizens, research and business. 

Description 

The common challenge addressed by the CLEAN project is how best to meet EU energy efficiency targets for buildings in Europe’s regions. Buildings are responsible for 40% of energy consumption in the EU and the older ones consume between 8 and 12 times as much heating oil as new ones. Nine regions have joined together to address this challenge. 

The objective is for the regions to work together between 2017–2022 to improve the capacity of their policy instruments to increase energy efficiency in housing and public infrastructure by 4%.

The expected changes will be better performance in 9 Investment for Growth & Jobs policy measures that address energy efficiency. This will result from greater focus in policy instruments on stimulating effective engagement between public authorities and citizens who own properties, and research centres and companies who can introduce new innovative energy efficiency solutions.

Aim 

Increase energy efficiency results in housing and public infrastructure as a result of improved measures in ERDF low-carbon policy instruments that will stimulate improved engagement between energy stakeholders in European regions. 

Outputs 

1.     An Action Plan developed by each region based on the Good Practices, study visits and interregional exchanges.

2.     Revised governance arrangements for policy instruments.

3.     New types of projects supported as a result of interregional learning.

4.     Transfer of innovative policy and solutions.

Approach 

The approach of CLEAN involves interregional cooperation between nine regions, to facilitate the identification, analysis, dissemination and transfer of good practices, policy experiences and measures from other regions, with a view to improving the effectiveness of their own regional and local policies.