Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Kolesarsko omrežje Savinjske regije

Namen projekta je izgradnja kolesarskih poti skozi Savinjsko regijo in s tem spodbujanje razvoja turizma v in dvig kvalitete bivanja za prebivalce Savinjske regije.

Projekt vodi in koordinira RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, kot partnerji sodelujejo Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste (DRSC) ter občine Savinjske regije. Pri pripravi strokovnih podlag smo sodelovali z Razvojnim centrom PLANIRANJE d.o.o. Celje.

V letu 2009 se je na predlog Oddelka za delo z občinami na RRA Celje izdelala analiza stanja in predlog razvoja kolesarskih poti v Savinjski regiji. Na podlagi analize stanja in skladno s podpisanim Pismom o nameri med Ministrstvom za promet (v njegovem imenu DRSC) in Savinjsko regijo (v njenem imenu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije), sta partnerja skupno vstopila v izvajanje projekta – pripravo strokovnih podlag za kolesarske povezave v Savinjski regiji.

Cilji projekta:

  • izdelati strokovne podlage za prostorsko in tehnično dokumentacijo, ki bo služila kot pravna podlaga za umeščanje in gradnjo regionalne kolesarske poti,
  • določitev pravnih podlag za poseg v prostor,
  • umestitev kolesarske poti, ki povezuje celotno Savinjsko regijo.

Dosedanji rezultati projekta:

Konec junija 2011 je bila izdelana strokovna naloga Kolesarske povezave Savinjske regije - uskladitev prioritet kolesarskih povezav po etapah ter določitev pravnih podlag za poseg v prostor:

  • dolžina 529,58km; 333,33km državnih in 196,25km lokalnih kolesarskih povezav,
  • podrobnejše rešitve v zvezi z načinom izvedbe (novogradnja, preureditev obstoječih poti, uporaba obstoječih poti…), 
  • pravne podlage za poseg v prostor na osnovi občinskih prostorskih aktov,
  • grafične priloge za posamezne odseke - izrezi iz grafičnih delov prostorskih aktov občin,
  • prikazan potek regijske kolesarske povezave po posameznih odsekih in pododsekih,
  • ocena stroškov izgradnje po odsekih, ki služi za izdelavo DIIP na DRSC.

V letu 2012 smo v sodelovanju z RC Planiranje in občinami nadaljevali aktivnosti od zaključka priprave strokovnih podlag za umestitev kolesarskih poti v prostor. Te strokovne podlage občine Savinjske regije lahko uporabljajo pri povezovanju in skupnem nastopanju pri izgradnji kolesarskih povezav v Savinjski regiji.

Projektna naloga je potrjena s strani DRSC in je za izvajanje umeščena v Načrt razvojnih programov Državnega proračuna.