Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

Kolesarsko omrežje Savinjske regije

Namen projekta je izgradnja kolesarskih poti skozi Savinjsko regijo in s tem spodbujanje razvoja turizma v in dvig kvalitete bivanja za prebivalce Savinjske regije.

Projekt vodi in koordinira RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, kot partnerji sodelujejo Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste (DRSC) ter občine Savinjske regije. Pri pripravi strokovnih podlag smo sodelovali z Razvojnim centrom PLANIRANJE d.o.o. Celje.

V letu 2009 se je na predlog Oddelka za delo z občinami na RRA Celje izdelala analiza stanja in predlog razvoja kolesarskih poti v Savinjski regiji. Na podlagi analize stanja in skladno s podpisanim Pismom o nameri med Ministrstvom za promet (v njegovem imenu DRSC) in Savinjsko regijo (v njenem imenu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije), sta partnerja skupno vstopila v izvajanje projekta – pripravo strokovnih podlag za kolesarske povezave v Savinjski regiji.

Cilji projekta:

  • izdelati strokovne podlage za prostorsko in tehnično dokumentacijo, ki bo služila kot pravna podlaga za umeščanje in gradnjo regionalne kolesarske poti,
  • določitev pravnih podlag za poseg v prostor,
  • umestitev kolesarske poti, ki povezuje celotno Savinjsko regijo.

Dosedanji rezultati projekta:

Konec junija 2011 je bila izdelana strokovna naloga Kolesarske povezave Savinjske regije - uskladitev prioritet kolesarskih povezav po etapah ter določitev pravnih podlag za poseg v prostor:

  • dolžina 529,58km; 333,33km državnih in 196,25km lokalnih kolesarskih povezav,
  • podrobnejše rešitve v zvezi z načinom izvedbe (novogradnja, preureditev obstoječih poti, uporaba obstoječih poti…), 
  • pravne podlage za poseg v prostor na osnovi občinskih prostorskih aktov,
  • grafične priloge za posamezne odseke - izrezi iz grafičnih delov prostorskih aktov občin,
  • prikazan potek regijske kolesarske povezave po posameznih odsekih in pododsekih,
  • ocena stroškov izgradnje po odsekih, ki služi za izdelavo DIIP na DRSC.

V letu 2012 smo v sodelovanju z RC Planiranje in občinami nadaljevali aktivnosti od zaključka priprave strokovnih podlag za umestitev kolesarskih poti v prostor. Te strokovne podlage občine Savinjske regije lahko uporabljajo pri povezovanju in skupnem nastopanju pri izgradnji kolesarskih povezav v Savinjski regiji.

Projektna naloga je potrjena s strani DRSC in je za izvajanje umeščena v Načrt razvojnih programov Državnega proračuna.