Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Podaljšan rok za oddajo projektnih predlogov za Pripravo Regionalnega razvojnega programa (RRP) Savinjske regije 2014-2020

11. 3. 2013

V terminskem planu aktivnosti za pripravo Regionalnega razvojnega programa za Savinjsko regijo za obdobje 2014-20 je rok za identifikacijo regijskih razvojnih projektov podaljšan na 11. marec 2013.

 

 

Za območje 31 občin Savinjske regije se začenjajo postopki za pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020.

Priprava regijskega strateško razvojnega dokumenta ima podlage v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in bo potekala v skladu z usmeritvami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Regionalni razvojni program bo temeljil na prepoznavanja razvojnih potencialov Savinjske regije, ki se jih bo v čim večji meri skušalo udejanjati skozi izvajanje kvalitetnih razvojnih projektov. Nosilci regijsko pomembnih razvojnih projektov bodo skozi umestitev v RRP  imeli možnost, da ob lastnih virih, za izvedbo pridobijo sofinanciranje tudi iz naslova EU sredstev.

Dosedanja spoznanja razvoja Savinjske regije nas tudi vnaprej prednostno usmerjajo v prizadevanja za naložbe in vlaganja v področja, ki predstavljajo gonilo gospodarskega in družbenega razvoja.

Nova delovna mesta so osnova za rast in razvoj, zato jih bomo morali skozi načela trajnostnega razvoja znati ohranjati in na novo ustvarjati tako skozi poudarjeni razvoj vseh oblik turizma v regiji, kot skozi razvoj vseh kmetijskih prehrambno predelovalnih procesov s poudarkom na samooskrbi, pa na tehnološki rasti orodjarstva in vseh drugih kovinsko predelovalnih procesov, na razvoju okolju prijazne energetike in na vseh storitvenih dejavnostih, ki imajo skozi aktiviranje človeških virov ne sluten razvojni potencial. Prednosten podjetniški izziv  za Savinjsko regijo predstavlja oživitev lesno predelovalne industrije, za kar imamo skozi bogastvo naših gozdov več kot dovolj kvalitetne surovinske osnove.

Za dovolj usposobljeno podporno okolje in svoj razvojni preboj mora regija pridobiti univerzo z več fakultetami. Iz povprečja izstopajoča lahko Savinjska regija postane prepoznavna po skrbi za kvalitetno življenje skozi vrhunsko zdravstveno nego in oskrbo, skozi poudarjeno domišljeno kvalitetni in številčni stanovanjski gradnji in kvaliteto bivanja v celoti.

Regija se lahko v prihodnje ob svoji ugodno geostrateški legi uveljavi kot logistični center JV Evrope, predvsem pa več naredi na okolju in ljudem prijaznih prometnih povezavah cele regije. Lokalne skupnosti naše regije so na področju infrastrukturnih okoljskih projektov, tudi za poplavno varnost, veliko že naredile, za dokončanje pa bo potrebno zagotoviti razvojna sredstva tudi skozi finančno perspektivo 2014-20.

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije je zadolžena za pripravo Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-20. Zagotavljali bomo odprtost postopkov in si prizadevali, da bo dokument odražal razvojno pozitivno in ambiciozno, družbeno angažirano sporočilnost.

V nastajanje dokumenta so aktivno vključeni razvojni partnerji, ki predstavljajo regijsko gospodarstvo, lokalne skupnosti in nevladne organizacije (ORA, RGZC, SŠGZ, OOZ, IPAK-stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije). Na spletnih straneh vseh razvojnih partnerjev je objavljen Prijavni obrazec za identifikacijo projekta, kot poziv za nabor projektov v RRP.

Regionalni razvojni program se bo najprej usklajeval na nivoju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, potem ga bo skozi svoje odbore potrjeval Razvojni svet Savinjske regije in Svet Savinjske regije. 

Glede na to, da vzporedno s pripravo RRP Savinjske regije, še potekajo pogajanja o kvoti za Slovenijo razpoložljivih EU sredstev in nastajajo tudi krovni državni dokumenti, bomo razvojna načrtovanja le temu še prilagajali in vas o dopolnitvah sproti obveščali.

 

 

Vodja priprave RRP Savinjske regije                            Predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije

           Janez Jazbec                                                              mag. Branko Kidrič

Okvirni terminski plan opravil priprave RRP Savinjske regije 2014-2020

 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI

 

Datum

 

Nosilec  aktivnosti

Delovno srečanje regijskih vseh razvojnih partnerjev ob začetku priprave razvojnih programskih dokumentov za obdobje 2014-2020 v Taboru

03.10.2012

RASR, MGRT

Obravnava in sprejem Programa priprave RRP na Konstitutivni seji Razvojnega sveta Savinjske regije (RSSR)

18.10.2012

RASR, Razvojni svet Savinjske regije

Priprava delovnih dokumentov RRP :

-          Analize izvedenih projektov RRP 2007-2013

-          Analize dosežene stopnje razvoja regije

-          Razvojni cilji regije in kazalniki

-          Identifikacijski obrazca za projektne predloge

 

oktober-december

 

 

RASR

1. Seja Odborov Razvojnega sveta Savinjske regije :

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje RSSR

Odbor za gospodarstvo, turizem in konkurenčnost RSSR

Odbor za družbene dejavnosti in človeške vire RSSR

Odbor za okolje, prostor in trajnostni razvoj RSSR

 

27. november

28. november

 

 

predsedniki in člani Odborov Razvojnega sveta, RASR

Delovno srečanje ožje gospodarsko političnega vrha Savinjske regije

05.12.2012

župani, direktorji, RASR

Strokovna delavnica RASR za strokovne službe ORA,  kmetijsko gozdarska, obrtna in gospodarska zbornica, službe NVO

19.12.2012

RASR, ORA, druge razvojne institucije v regiji

PREDVIDENE AKTIVNOSTI

Datum

Nosilec aktivnosti

Predstavitev priprave RRP za javnost na tiskovni konferenci

20. 12. 2012

RASR, novinarske hiše

Objava prijavnega obrazca za Identifikacijo projektov za RRP na spletnih straneh razvojnih partnerjev

21. 12.2012

 

RASR, ORA, druge razvojne institucije v regiji

Informativne delavnice na subregionalnih ravneh za ORP-je

10.-18. 1. 2013

RASR, ORA

Strokovno informativne delavnice za prijavitelje

22.- 31. 1. 2013

RASR, Regijske strokovne službe

Predviden zaključek prijavnega roka za Identifikacijo projektov

11. 3. 2013

 

V nadaljevanju bodo potekale aktivnosti za pripravo RRP 2014-2020,  tako da bo glede na sprejet Terminski plan doseženo :

- 30.04.2013 delovni osnutek RRP

- maj, junij 2013 usklajevanje RRP Savinjske regije na državnem nivoju

- 30.06.2013 sprejem RRP na Razvojnem svetu Savinjske regije in Svetu regije

PROJEKTNI LIST IDENTIFIKACIJA REGIONALNIH PROJEKTOV ZA RRP 2014-2020

Prioritetna razvojna področja Savinjske regije in Kazalniki