Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019

30. 10. 2015
Izvajalec: Ministrstvo za javno upravo
Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni, regionalnih stičišč NVO ter vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope:

• SKLOP 1: Sofinanciranje projekta horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni;
• SKLOP 2: Sofinanciranje projektov regionalnih stičišč NVO;
• SKLOP 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.
Namen: Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V okviru te prednostne naložbe se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Projekti se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji
Specifični cilji: Prijavitelji morajo v izvedbenem načrtu projekta (Obrazec 4.5 razpisne dokumentacije) predvideti aktivnosti za doseganje vseh navedenih pričakovanih rezultatov v okviru navedenih specifičnih ciljev javnega razpisa. Iz opisa aktivnosti morajo biti razvidne načrtovane vrednosti vseh kazalnikov učinka.
Doseganje kazalnikov se bo preverjalo periodično in sicer, doseganje kazalnikov učinka na eno leto, doseganje kazalnikov rezultata na dve leti. Ministrstvo bo opravilo tudi zunanjo evalvacijo izvajanja projektov.
Rok prijave na razpis Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, glavna pisarna, Tržaška 21/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do 1. 12. 2015 do 15. ure.

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.