Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

JAVNO POVABILO k oddaji predlogov projektov za pripravo Predloga IN RRP 2012-2014

14. 10. 2011

JAVNO POVABILO

prijaviteljem za predložitev predlogov projektov

za pripravo Predloga Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije

za obdobje 2012-2014
(v nadaljevanju IN RRP 2012-2014),


ki ga objavlja RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot subjekt spodbujanja regionalnega razvoja, na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11), Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06), Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur.l. RS, št. 93/05 in 127/06-ZJZP) ter Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2012-2014 (SVLR, 7.10.2011; v nadaljevanju Javno povabilo SVLR).

Predmet in cilj javnega povabila:

Priprava Predloga IN RRP 2012-2014, ki predstavlja nabor usklajenih razvojnih projektov za uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za obdobje 2007-2013 (RRP 2007-2013). Projektni predlogi se bodo uvrščali v IN RRP 2012-2014 v skladu z razvojnimi prioritetami in ukrepi, navedenimi v RRP 2007-2013 ter kriteriji za umestitev v IN RRP 2012-2014.

Upravičeni vlagatelji oz. ciljne skupine:

Nosilci projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti; Svet regije ima možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, regionalne razvojne agencije, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti, ipd.

Vsebinske usmeritve in Kriteriji za umestitev predlogov projektov v IN RRP 2012-2014

Projekti morajo biti v skladu s cilji programskih dokumentov: Državnega razvojnega programa (DRP), Operativnega programa (OP) krepitve regionalnih razvojnih potencialov in z RRP Savinjske regije 2007-2013. Projektni predlogi morajo biti v skladu s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ter horizontalnimi in specifičnimi merili iz OPRR za sofinanciranje, s kriteriji IN RRP, in sicer s cilji RRP, ter skladni s specifičnimi kriteriji v smislu ugotavljanja upravičenosti projekta z vidika pogojev iz javnega poziva. Projekti morajo izkazovati regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva, vpliv na ustvarjanje delovnih mest in/ali izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture na naslednjih vsebinskih področjih:

  • ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
  • okoljska infrastruktura,
  • javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
  • razvoj urbanih območij in
  • socialna infrastruktura.

 

Oddaja projektnih predlogov za predložitev predlogov projektov za pripravo Predloga Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije 2012-2014

Projektni predlogi na predpisanih prijavnih obrazcih morajo biti dostavljeni v tiskanem izvodu in v elektronski verziji na zgoščenki do vključno 21.12.2011 (velja poštni žig) ali osebno do 14. ure na naslov: Razvojna agencija Savinjske regije, Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, v zaprti ovojnici, z navedbo »Javno povabilo IN RRP Savinjske regije 2012-2014« in oznako pošiljatelja na hrbtni strani.

Prijavni obrazci

Programski dokumenti