Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

Javni razpis – Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 (JR. 223)

8. 11. 2016


Sklad je 28. 10. 2016 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 67/16 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017 do 2018.


Rok prijave:
12. 12. 2016

Vrednost razpisa: 3.967.000 EUR,  250.000 – 400.000 EUR za posamezno partnerstvo.


Namen razpisa: izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.


Cilji javnega razpisa so:

  • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; 
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija gospodarskih panog in / ali področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije (v nadaljevanju: S4). 


Predmet razpisa:
sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru 

  • posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva.


Upravičene aktivnosti:


a) Vzpostavitev in delovanje projektne pisarne - vodenje projekta

b) Krepitev razvoja kadrov

c) Mreženje in povezovanje partnerjev na področju razvoja kadrov; 

d) Informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti: 

e) Zagotavljanje trajnosti delovanja KOC in doseženih rezultatov: 

f) Krepitev usposobljenosti zaposlenih v panožnih podjetjih partnerstva


Prijavitelj:


Upravičeni prejemniki sredstev so partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. Nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva. Partnerstvo mora vključevati najmanj 5 majhnih ali srednje velikih (panožnih) podjetij (v skladu s 55. členom ZGD-1) ter mora sodelovati v okviru panoge na drugi ravni Standardne klasifikacije delavnosti 2008 oziroma izkazati, da se KOC umešča v kontekst strateškega povezovanja S4


Shema pomoči:


Način oddaje vloge: 

Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CR ROM ali USB ključ).


Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga na JR KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV« in naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. 

 

Delavnice za potencialne prijavitelje:

V novembru bodo organizirane delavnice za prijavitelje. Prva predstavitev bo 11. 11. 2016 v Ljubljani (GZS). Prijavite se tukaj.

 

Več informacij o ostalih delavnicah bo objavljeno naknadno na spletni strani sklada.