Aktualno
10. 7. 2018
Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
več
4. 7. 2018
SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE OSI 3.1 DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ
več
29. 6. 2018
Predstavitev SEEmeet in ESIC
Predstavitev SEEmeet in ESIC
več
22. 6. 2018
Predstavitev mednarodnih dogodkov SEEmeet in ESIC
več
Arhiv>>

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk

16. 3. 2017
Datum objave 10.3.2017
Izdajatelj Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za prejem ponudb 7.4.2017
Kontaktna oseba Tomaž Hrastar
MKGP - Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo
T: 01 / 478 92 55
E: tomaz.hrastar(at)gov.si
Razpisana sredstva 168.010 €
Predmet javnega razpisa Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. Upravičeni oziroma neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji in upravičenci Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) in delujejo na območju Republike Slovenije.

Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.