Aktualno
19. 2. 2018
Energijska analiza Savinjske regije (CLEAN)
več
16. 2. 2018
Informacije o javnem razpisu GOŠO 3, ter javnem razpisu WIFI4EU
več
15. 2. 2018
Evropska sredstva za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin
več
9. 2. 2018
10.seja Sveta Savinjske regije, 9.seja Razvojnega sveta Savinjske regije
več
Arhiv>>

Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

4. 7. 2017
Razpis: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017
Ukrep uredbe 3
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja.
Vlagatelji: Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu za namene A, B in C so pravne osebe iz prejšnjega poglavja. Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev. Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih, odobrenih z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških. namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije, ali namen B: priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije, ali namen C: drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.
Intenzivnost pomoči: Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017 (v nadaljevanju: ukrep po tem javnem razpisu), iz PP 255610, NRP 2330-17-0041, znaša do višine 231.000 EUR, od tega za namen A 150.000 EUR, namen B 56.000 EUR, in namen C 25.000 EUR. Za namen A bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje. Za namena B in C bodo odobrene vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 EUR. Sredstva za namen A bodo proporcionalno razdeljena na osnovi višine zaprošenih sredstev. Sredstva za namena B in C bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
Datum objave:
30.06.2017
Rok: 31.07.2017
Višina sredstev 231.000 €
Kontaktna oseba: Tomaž Hrastar MKGP, Sektor za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo tel. 01 478 92 55 e-pošta:tomaz.hrastar(at)gov.si VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNE RAZPISE: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/nevladne_organizacije/