Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

5. 1. 2017

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, zaradi:

 • pospeševanja inovacij,
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji,
 • vzpostavitve učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije,
 • spodbuditi raziskovalno - razvojne in inovacijske projekte  podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Upravičeni stroški:

Upravičeni so:

 • stroški plač članov raziskovalne skupine (stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)
 • storitev zunanjih izvajalcev (stroški pogodbenih raziskav, ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt), pri čemer vrednost teh ne sme presegati 20% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta
 • posredni stroški (v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu)

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 8.000.000 EUR.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do 2019, oziroma do porabe sredstev, pri čemer je predvideno koriščenje sredstev:

 • v letu 2017: 2.200.000,00 EUR,
 • v letu 2018: 3.600.000,00 EUR,
 • v letu 2019: 2.200.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 200.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje:

Prijavijo se lahko MSP (ne glede na kohezijsko regijo) ter velika podjetja (kolikor imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji).

Ostali pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Rok in način prijave:

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2017.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na ta datum. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge, šteje datum oddaje na pošto (poštni žig).

Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do datuma za oddajo vlog.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: kompetence@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Rok prijave: 20. 2. 2017