Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

28. 2. 2017
JAVNI RAZPIS Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017
IZDAJATELJ SPIRIT Slovenija
ROKI PRIJAVE za prvo odpiranje 29.3.2017,
za drugo odpiranje 12.6.2017.
Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je ostalo na razpolago manj kot 8.000,00 EUR.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do posameznega datuma za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem (1) izvodu.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na posamezen datum za oddajo vlog. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.

Aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke.
UPRAVIČENCI Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in sicer:
Regija Sredstva
Vzhodna kohezijska regija 340.000,00 EUR
Zahodna kohezijska regija 160.000,00 EUR
SKUPAJ 500.000,00 EUR
UPRAVIČENI STROŠKI Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

Stroški nastopov na sejmih in razstavah - stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku (stroški prijave podjetja, stroški najema razstavne površine, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve);

Stroški za službena potovanja (stroški kotizacije udeležencev, stroški prevoza, stroški bivanja).