Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

3. 7. 2017
Javni razpis: »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Razpisovalec: MGRT
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.
Vlagatelji: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja. Izključeni so javni zavodi skladno z Zakonom o zavodih). Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru.. Tak prijavitelj se mora z izjavo, OBRAZEC 5, obvezati, da bo do podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedel zahtevan vpis v Sodni register, ter o tem, v katerem programskem območju bo izvajal svojo raziskovalno razvojno dejavnost. V primeru, da prijavitelj do podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisa ne izvede, bo ministrstvo odstopilo od podpisa pogodbe. V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje raziskovalno razvojnih aktivnosti vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.
Intenzivnost pomoči: Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj): - velika podjetja: do 25 % - srednje velika podjetja: do 35 % - mikro in mala podjetja: do 45 % Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR.
Datum objave:
30.6.2017
Rok : 26.09.2017 do 14:25
Rok za sprejem ponudb: - oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017 - oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018 - oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019 1. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR. 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR. 3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 je 14.200.000,00 EUR.
Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev je 74.200.000,00 EUR.
Drugi podatki: Predstavitev Strategije pametne specializacije S4 se nahaja na sledečem spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/ . Predstavitev strateško razvojno inovacijskih partnerstev se nahaja na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/ Članstvo v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP) NI POGOJ za sodelovanje v okviru tega javnega razpisa. Akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev so na dan objave javnega razpisa še v postopku potrjevanja. Objavljeni bodo takoj, ko bodo potrjeni s strani »Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije«. Za javni razpis so relevantni tisti akcijski načrti, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.
Kontaktna oseba: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovuhttp://www.mgrt.gov.si/