Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018

5. 9. 2017

Datum objave: 5.9.2017

Razvojna agencija Savinjske regije objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018


Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

ROK PRIJAVE

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2018.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge št. 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Savinjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2017/2018 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

PRIJAVA NA RAZPIS IN DOKAZILA

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila. Če delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da z žigom ne posluje.

Delodajalec mora prijavnici (Obrazec št. 1: Prijavni obrazec) priložiti:

-       potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki so zapadli do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na ta javni razpis;

-       dokazilo o poravnani upravni taksi v višini 22,60 EUR, ki se plača na račun Ministrstva za finance pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, IBAN SI56 01100-1000315637 – Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne, koda namena GOVT, sklic/referenca: SI11 26115-7111002-1302017. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21. – 28.a člena ZUT.

za vsakega kadrovskega štipendista, ki ga prijavlja v sofinanciranje:

-       pogodbo o štipendiranju (Priloga št. 3:Pogodba o štipendiranju štipendista (podpisano in žigosano));

-       potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2017/2018,

-       vprašalnik (Obrazec št. 2: Vprašalnik za štipendista) za zbiranje podatkov, ki je Priloga 8 Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/;

-       izjavo kadrovskega štipendista (Obrazec št. 3: Izjava štipendista), kot soglasje za zbiranje podatkov, ki so del vprašalnika iz prejšnje točke.

-       Obrazec št. 4:Poročilo o opravljeni delovni praksi (žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem);

-       Obrazec št. 5:Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij (žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem);

-       Priloga št. 1:Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2017/2018 (žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe);

-       Priloga št. 2:Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2017/2018 (žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe).

 

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018

- Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec

- Obrazec št. 2 - Vprašalnik za štipendista

- Obrazec št. 3 - Izjava kadrovskega štipendista

- Obrazec št. 4 - Poročilo o opravljeni delovni praksi

- Obrazec št. 5 - Zahtevek delodajalca

- Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju

- Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov

- Priloga št. 3 - Pogodba o štipendiranju

- Priloga št. 4 - Označba vloge

- politika štipendiranja 2015-2019


DODATNE INFORMACIJE

na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na

telefonski številki: 03 589 40 82

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.