Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

22. 12. 2017

Ljubljana, 19. december 2017 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavlja Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vrednost javnega razpisa je 3,3 milijone evrov. Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu se prične z 1. januarjem 2018.   Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitve promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov.

REGIJA IZVAJANJA

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

-          Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in

-          Kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež.

UPRAVIČENCI

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije po posameznih makro destinacijah opredeljuje Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocija turizma ter imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za to soglasje v destinaciji (soglasje občin in predstavnikov turističnega gospodarstva). Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI BO NA RAZPOLAGO

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 3,3 milijone evrov.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Obdobje upravičenosti stroškov se prične z 1. 1. 2018 in se konča 15. 10. 2019.

UPRAVIČENI STROŠKI

 Kot upravičeni stroški po tem razpisu se bodo predvidoma upoštevali:
1. Stroški plač (stroški plač za enega zaposlenega pri prijavitelju, ki opravlja dela in naloge, povezane s prijavljeno operacijo)

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (vsi stroški, ki so vezani na vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalno promocijo turistične ponudbe ter aktivnosti za razvoj turističnih produktov)

3. Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva         

4. Posredni stroški (do 15 % vrednosti upravičenih stroškov plač)

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Operacija se bo predvidoma sofinancirala:

-       v deležu do 60 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Zahodna Slovenija,

-       v deležu do 80 % upravičenih stroškov za operacije iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis bo predvidoma objavljen do konca januarja 2018.