Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

24. 8. 2018

Datum objave: 24. 8. 2018

Razvojna agencija Savinjske regije objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju ((Uradni list RS, št. 56/1399/13 – ZUPJS-C, 8/16;61/17– ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

ROK PRIJAVE

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 3. 9. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2019.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge št. 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Savinjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2018/2019 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

PRIJAVA NA RAZPIS IN DOKAZILA

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila. Če delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da z žigom ne posluje.

Delodajalec mora prijavnici (Obrazec št. 1: Prijavni obrazec) priložiti:

-       potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki so zapadli do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na ta javni razpis;

-       dokazilo o poravnani upravni taksi v višini 22,60 EUR, ki se plača na račun Ministrstva za finance pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, IBAN SI56 01100-1000315637 – Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne, koda namena GOVT, sklic/referenca: SI11 26115-7111002-13020017. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21. – 28.a člena ZUT.

 za vsakega kadrovskega štipendista, ki ga prijavlja v sofinanciranje:

-       pogodbo o štipendiranju (Priloga št. 3: Pogodba o štipendiranju štipendista (podpisano in žigosano));

-       potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2018/2019,

-       Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov (Obrazec št. 2; izpolnjeni in podpisan s strani štipendista): soglasje  štipendista za zbiranje podatkov, je Priloga 8 Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

1.     Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec

2.     Obrazec št. 2 - Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov

3.     Obrazec št. 3 - Poročilo o opravljeni delovni praksi

4.     Obrazec št. 4 - Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij

5.     Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2018/2019

6.     Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2018/2019

7.     Priloga št. 3 - Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju

8.     Priloga št. 4 - Označba vloge (prijavitelj izpolni obrazec in ga prilepi na ovojnico)

9.     Priloga št. 5 – Kontrolna lista (pomoč prijavitelju pri pripravi prijave na javni razpis)

10.   politika štipendiranja 2015-2019


DODATNE INFORMACIJE

- na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in mojca.sitar@rasr.si in na

- telefonski številki 03 589 40 94.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.