Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

18. 3. 2019
Razpis: Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Razpisovalec: MKGP
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenci: 1. Upravičenec do podpore je določen v 6. členu Uredbe. 2. Upravičenec iz drugega odstavka 6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi«, Dokazilo št. D8.2. »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, Dokazilo št. D8.3. »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah na podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti« in Dokazilo št. D8.4. »Izjava o dokazovanju pridobljenih delovnih izkušnjah na podlagi vpisa v register kmetijskih gospodarstev«, iz Priloge 8 razpisne dokumentacije. 3. Upravičenec iz prejšnje točke, ki je pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe, poleg dokazil iz prejšnje točke (dokazila se priložijo za fizično osebo, ki izvaja nadzor nad pravno osebo, ki se šteje za mladega kmeta), priloži naslednji dokazili: - Dokazilo št. D1.6.1. »Zemljiškoknjižni izpisek« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, in - Dokazilo št. D6.8. »Nadzor mladega kmeta nad pravno osebo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije. 4. Če je upravičenec v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe skupina ali organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki uresničuje kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.1. »Izjava o velikosti in povezanosti podjetja« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije, iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje za mikro, malo ali srednje podjetje. 5. Upravičenec iz osmega odstavka 6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D10.3. »Overjena kopija pogodbe o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala skupina kmetov« iz Priloge 10 razpisne dokumentacije. 6. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2018. 7. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14.junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št.156 z dne 20.6. 2017, str. 1). Glede izpolnjevanja tega pogoja upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.2. »Izjava o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
Datum objave: 01.02.2019
Rok: 29.05.2019 do 23:59
Višina sredstev 6,6 mio EUR
Kontaktna oseba: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92 Fax.: 01 478 92 06 E-mail: aktrp(at)gov.si
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 13 razpisne dokumentacije)
Povezava: Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe