Aktualno
8. 10. 2019
Posvet-RADON V STAVBAH
Posvet-RADON V STAVBAH
več
13. 9. 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
Evropski teden mobilnosti 2019
več
9. 9. 2019
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
Študijski krožek Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
28. 8. 2019
Zdravilna moč gob – Gobe kot hrana in zdravilo
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

3. 4. 2019
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022
Razpisovalec: Ministrstvo za infrastrukturo
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov", specifičnega cilja "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije".
Upravičenci: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15). Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
Datum objave: 29.03.2019
Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020.
Višina sredstev 10.000.000 EUR
Kontaktna oseba: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Boris Vovčko. Vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti.
Povezava: Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022