Aktualno
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
2. 12. 2019
Decembrsko potovanje s Pravljičnim vlakom iz Podčetrtka do Pravljičnega Celja
več
2. 12. 2019
Trajnostna mobilnost »danes, jutri«
več
Arhiv>>

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

6. 6. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.
Regija izvajanja: Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Soifinanciranje: Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu
Upravičeni stroški: -Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme

- Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;
priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.
Višina sofinanciranja: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.
Roki za oddajo vlog: Predvideni so štirje (4) roki za oddajo vlog:

1rok: 30. 9. 2019
2rok: 30. 9. 2020
3rok: 30. 9. 2021
4rok: 30. 9. 2022
Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: showroom@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija