Aktualno
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
2. 12. 2019
Decembrsko potovanje s Pravljičnim vlakom iz Podčetrtka do Pravljičnega Celja
več
2. 12. 2019
Trajnostna mobilnost »danes, jutri«
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

11. 6. 2019
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Datum objave: 7.6.2019
Rok prijave: 8.7.2019
Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa za obdobje 2019 do 2022, je 5.500.000,00 EUR. Prijavitelj lahko za posamezni projekt zaprosi za največ 550.000,00 EUR.
Razpisovalec: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Upravičeni prijavitelji: Družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom.
Zavodi, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP).
Gospodarske zbornice, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 – skl. US, 32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 – skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11).
Obrtno-podjetniška zbornica po Obrtnem Zakonu (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.).
Zadruge, ustanovljene na podlagi Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo).
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki zagotovi partnerstvo, ki vključuje:
najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 4 mikro, mala in/ali srednje velika podjetja, pri čemer se velikost podjetij določa v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 20. maja 2003 za opredelitev MSP;
partnerje, ki morajo biti registrirani za delovanje v panogi, ki jo pokriva S4 ali izkazati povezovanje oziroma skupni interes v okviru področja uporabe S4;
partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Namen javnega razpisa: Namen razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.