Aktualno
11. 5. 2020
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
Dopolnjen Dogovor za razvoj Savinjske regije prinaša prednosti tudi za Šentjur in Dobje
več
2. 5. 2020
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
Savinjska regija z dopolnjenim razvojnim dogovorom
več
28. 2. 2020
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030
več
13. 12. 2019
VABILO na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020

2. 9. 2019
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje podnebnih projektov na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2019 in 2020
Institucija: Ministrstvo za okolje in prostor
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017-2022, s poudarkom na prispevkih k ciljem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (vsebinah povezanih z ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe). Več informacij o omenjenih dokumentih se nahaja v II. delu razpisne dokumentacije »Navodila vlagateljem za izdelavo vloge» v 4. poglavju razpisne dokumentacije z naslovom »Strateške usmeritve javnega razpisa«. Ministrstvo za okolje in prostor bo z javnim razpisom sofinanciralo projekte, ki bodo potekali in se zaključili v obdobju od sklenitve pogodbe do 31. oktobra 2020.
Upravičenci: Upravičeni prijavitelji na javni razpis so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije, in sicer: −društva in zasebni zavodi, ki delujejo na območju Alpske konvencije v Republiki Sloveniji ter sodijo v okvir Alpske konvencije zaradi svoje geografske lege in zaradi vsebin delovanja iz 3. in 4. točke tega razpisa in/ali so člani mrež Alpske konvencije, in/ali predstavljajo posamezno alpsko mrežo v Sloveniji; −javni zavodi, ki so člani mrež Alpske konvencije (Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC), ali/in imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji; −občine, ki so članice mrež Alpske konvencije (Omrežje občin »Povezanost v Alpah«, Društva »Alpsko mesto leta«, član mreže Bergsteigeigerdoefer, Povezanost v Alpah); −regionalne razvojne agencije, ki imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji. − Upravičeno območje sedeža organizacij, ki se prijavljajo za izvajanje projektov je območje veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji. Preglednica geografskega območja veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji je dostopna na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/alpska_konvencija_v_sloveniji/obmocje_alpske_konvencije/ Prijavitelj lahko vloži vlogo na javni razpis zgolj za en projekt. Prijavitelj mora v projekt vključiti najmanj 1 (eno) lokalno partnersko organizacijo ali lokalno skupnost (projektni partner) z območja Alpske konvencije. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge zavržejo. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
Datum objave: 30.8.2019
Rok: Rok za prejem vloge na javni razpis je do 23. 9. 2019 do 12.00 ure.
Višina sredstev 120.000,00 EUR (za leti 2019 in 2020 skupaj).
Intenzivnost pomoči: Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer zaprošen znesek za sofinanciranje ne sme presegati 25.000,00 EUR (skupaj za leti 2019 in 2020). Najnižja vrednost zaprošenih sredstev je 5.000,00 EUR (skupaj za leti 2019 in 2020).
Kontaktna oseba: Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/ Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil na svoji spletni strani in so del razpisne dokumentacije.https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/?tender-type-17609=