Aktualno
26. 8. 2022
Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"
več
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
Arhiv>>

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

28. 2. 2020

Datum objave: 28.2.2020

Razvojna agencija Savinjske regije objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

NAMEN
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju ((Uradni list RS, št. 56/1399/13 – ZUPJS-C, 8/16;61/17– ZUPŠ in 31/18v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

ROK PRIJAVE

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2021.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge št. 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge.

PRIJAVITELJI
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Savinjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2020/2021 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1. 

PRIJAVA NA RAZPIS IN DOKAZILA

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila. Če delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da z žigom ne posluje.

Delodajalec mora prijavnici (Obrazec št. 1: Prijavni obrazec) priložiti:

-       potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki so zapadli do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na ta javni razpis;

-       dokazilo o poravnani upravni taksi v višini 22,60 EUR, ki se plača na račun Ministrstva za finance pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, IBAN SI56 01100-1000315637 – Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne, koda namena GOVT, sklic/referenca: SI11 26115-7111002-13020017. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21. – 28.a člena ZUT,

-       Obrazec št. 3: Soglasje delodajalca (zaradi izpolnjevanja pogoja zaposlene vsaj ene osebe ves čas trajanja Pogodbe o štipendiranju) da bo v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij na zahtevo nadzornega organa MDDSZ-u dovolil pridobitev podatkov iz javnih evidenc ZZZS ali ZPIZ oz. jih bo sam predložil;Potrdilo ZZZS ali ZPIZ o številu zaposlenih v podjetju za eno leto pred oddajo vloge (priložiti, da se lahko preveri pogoj glede zaposlenosti vsaj ene osebe za celotno obdobje 12 mesecev pred dnevom oddaje vloge na javni razpis. Potrdilo mora vsebovati: firmo oz. naziv, število zaposlenih pri delodajalcu, podatki se morajo nanašati na obdobje 12 mesecev pred oddajo vloge – mora biti razvidno, da je delodajalec imel v navedenem obdobju zaposleno vsaj eno osebo);

-       Obrazec PODO-OPSVL za 12 mesecev pred oddajo vloge (priloži samostojni podjetnik, ki nima zaposlene osebe, da lahko dokaže plačevanje prispevkov za socialno varnost);

·        za vsakega kadrovskega štipendista, ki ga prijavlja v sofinanciranje:

-       pogodbo o štipendiranju (Priloga št. 3,Pogodba o štipendiranju štipendista (podpisano in žigosano));

-       potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 (fotokopija),

-       Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov(Obrazec št. 2; izpolnjeni in podpisan s strani štipendista): soglasje  štipendista za zbiranje podatkov, je Priloga 8 Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.

 

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021

1.     Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec

2.     Obrazec št. 2 - Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov

3.     Obrazec št. 3 - Soglasje delodajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc

4.     Obrazec št. 4 - Poročilo o opravljeni delovni praksi

5.     Obrazec št. 5 - Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij

6.     Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2020/2021

7.     Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2020/2021

8.     Priloga št. 3 - Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju

9.     Priloga št. 4 - Označba vloge (prijavitelj izpolni obrazec in ga prilepi na ovojnico)

10. Priloga št. 5 – Kontrolna lista (pomoč prijavitelju pri pripravi prijave na javni razpis)

11.  Politika štipendiranja 2020-2024


DODATNE INFORMACIJE

- na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in sabina.selekar@rasr.si in na

-  telefonski številki 03 589 40 94.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.