Aktualno
19. 4. 2022
Sestanek pridruženih partnerjev BODI SOC
več
19. 4. 2022
RASR obiskali predstavniki Primorsko-goranske županije
več
8. 4. 2022
VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING NAMENJEN IZKLJUČNO SOCIALNIM PODJETJEM
več
7. 4. 2022
PROBLEMATIKA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VOZNIKOV-STROKOVNI SIMPOZIJ
več
Arhiv>>

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko_študijsko leto 2021_2022

26. 2. 2021

Zaključen javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022


Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 

NAMEN
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/1399/13 – ZUPJS-C, 8/16; 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2021/2022.


ROK PRIJAVE

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2021 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2022.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge št. 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge.


PRIJAVITELJI
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Savinjske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2021/2022 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

 

PRIJAVA NA RAZPIS IN DOKAZILA

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati. Razpisna dokumentacija (obrazci in priloge) bo objavljena na enakem mestu kot ta javni razpis od 1. 9. 2021 dalje.

Prijavnemu obrazcu (Obrazcu št. 1) je potrebno priložiti zahtevana dokazila, ki so prav tako sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa:

1.      Potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki  ne sme biti starejše od 30 dni od dneva vložitve vloge na ta javni razpis;

2.      Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2021/2022 (priložiti neizpolnjen, vendar podpisan  in žigosan obrazec s strani zakonitega zastopnika oz. delodajalca, s čimer potrjuje, da se je delodajalec z vsebino obrazca seznanil in ga potrjuje);

3.      Obrazec št. 3 Soglasje delodajalca (zaradi izpolnjevanja pogoja zaposlene vsaj ene osebe ves čas trajanja Pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij) da bo v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij na zahtevo nadzornega organa MDDSZ-u dovolil pridobitev podatkov iz javnih evidenc ZZZS ali ZPIZ oz. jih bo sam predložil;

4.      Potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki prikazuje podatek o številu zavarovancev za obdobje 11 mesecev pred mesecem, v katerem odda vlogo, s čimer prijavitelj dokazuje, da je zaposlovalec najmanj 11 mesecev, pred mesecem v katerem odda vlogo na ta javni razpis. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni pred oddajo vloge na javni razpis;

* prijavitelj samostojni podjetnik, lahko namesto zahtevanega dokazila iz prvega odstavka te alineje predloži obrazec -  Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (PODO-OPSVZ), iz katerega je razvidno plačilo maksimalnih prispevkov za socialno varnost, skladno z ZPSV in ostalimi predpisi, ki urejajo področje obračunavanja in plačevanje prispevkov za socialno varnost samostojnih podjetnikov za obdobje 11 mesecev pred mesecem, v katerem odda vlogo na ta javni razpis;

* prijavitelj, ki je poslovna ali druga enota, namesto zahtevanega dokazila iz prvega odstavka te alineje predloži kopijo obrazca M1, iz katere je poleg ustreznega obdobja in obsega zaposlitve razvidno tudi mesto opravljanja dela;


5.      za vsakega kadrovskega štipendista, ki ga prijavlja v sofinanciranje priloži:


 • Pogodbo o kadrovskem štipendiranju (Priloga 3) (fotokopijo izpolnjene, podpisane in žigosane pogodbe ali vzorec podpisan in žigosan s strani zakonitega zastopnika oz. delodajalca, v primeru, da pogodba med delodajalcem in štipendistom še na dan oddaje prijave ni podpisana)[1]
 • Potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2021/2022 (fotokopija);
 • Kadar gre za tujega državljana: fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas (RDČ) ali fotokopijo osebnega dokumenta njegovega zakonitega zastopnika oz. potrdilo zakonitega zastopnika, ki dokazuje državljanstvo RS / EU;
 • Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov(Obrazec št. 2 - izpolnjen in podpisan s strani štipendista): soglasje  štipendista za zbiranje podatkov, je Priloga 8 Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/. 


Ostale  priloge k prijavi:


 • Če delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da z žigom ne posluje.
 • Delodajalec mora ob prijavi na javni razpis plačati upravno takso (skupaj v višini 22,60 EUR) skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16; v nadaljevanju: ZUT) znaša 4,50 EUR za vlogo (Tarifna številka 1) in 18,10 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (Tarifna številka 3). Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za finance pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, IBAN SI56 01100-1000315637
 • Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne, koda namena GOVT, sklic/referenca: SI11 26115-7111002-13020017. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21. – 28.a člena ZUT.
 • Delodajalec vlogi priloži potrdilo o plačilu upravne takse. Izvajalec javnega pooblastila bo preko posebnih delnih izpisov preko UJP.net preveril plačilo takse za posameznega delodajalca/vlagatelja vloge na ta javni razpis.
 

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022:

 • Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec
 • Obrazec št. 2 - Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov
 • Obrazec 3 - Soglasje delodajalca za pridobitev podatkov iz javnih evidenc
 • Obrazec št. 4 - Poročilo o opravljeni delovni praksi
 • Obrazec št. 5 - Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij
 • Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2021/2022
 • Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2021/2022
 • Priloga št. 3 - Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju
 • Priloga št. 4 - Označba vloge
 • Priloga št. 5 – Kontrolna lista
 • Politika štipendiranja 2020-2024DODATNE INFORMACIJE

- na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na

-  telefonski številki 03 589 40 94.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 [1] V kolikor delodajalec na dan oddaje vloge s kadrovskim štipendistom še nima sklenjene pogodbe o kadrovskem štipendiranju, priloži njen vzorec. Izpolnjeno, podpisano in žigosano pogodbo ter izpolnjeno soglasje štipendista (Obrazec št. 2) pa najkasneje v roku 15 dni po prejemu pozitivne odločbe o izboru prijavitelja za sofinanciranje kadrovske štipendije.