Aktualno
23. 12. 2020
NOVE SMERNICE ZA PRIPRAVO VLOG ZA NEPOSREDNE POTRDITVE OPERACIJ V OKVIRU PREDNOSTNE NALOŽBE 3.1 DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJE
več
15. 10. 2020
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
Delodajalci se imajo zopet možnost prijaviti na javne razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij v šolskem/študijskem letu 2020/2021 v okviru instrumenta Regijska štipendijska shema
več
30. 9. 2020
Srečanje regionalnih skrbnikov
Srečanje regionalnih skrbnikov
več
23. 9. 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
Evropski teden mobilnosti 2020
več
Arhiv>>

POPRAVEK BESEDILA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

11. 3. 2021

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

 

objavlja

 

POPRAVEK BESEDILA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti, z naslednjo vsebino:

 

         1.  V poglavju 5. Pogoji za dodelitev sofinanciranja se šesta alineja, popravi tako, da se glasi:

      - delodajalec mora imeti zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas (Pojasnilo: vsaj ena oseba ne pomeni, da mora delodajalec zaposlovati isto osebo 12 mesecev pred oddajo vloge. Navedeno pomeni, da mora delodajalec plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za vsaj eno osebo v navedenem obdobju).Samostojni podjetnik, ki nima zaposlene osebe, lahko navedeno dokaže tudi z Obračunom prispevkov za socialno varnost. Vsaj ena oseba mora biti pri delodajalcu na dan oddaje vloge zaposlena vsaj 12 mesecev, kar mora biti razvidno iz priloženih dokazil oziroma v primeru samostojnega podjetnika mora le-ta dokazati, da je 12 mesecev pred oddajo vloge plačeval prispevke za socialno varnosti (dokazilo izpolnitve pogoja: obrazec PODO-OPSVL oziroma Potrdilo ZZZS);

 

         2.  V poglavju 7. Prijava na razpis in dokazila, se v četrtem odstavek peta alineja, popravi tako, da se glasi:


- Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih v podjetju za eno leto pred oddajo vloge (priložiti, da se lahko preveri pogoj glede zaposlenosti vsaj ene osebe za celotno obdobje 12 mesecev pred dnevom oddaje vloge na javni razpis. Potrdilo mora vsebovati: firmo oz. naziv, število zaposlenih pri delodajalcu, podatki se morajo nanašati na obdobje 12 mesecev pred oddajo vloge – mora biti razvidno, da je delodajalec imel v navedenem obdobju zaposleno vsaj eno osebo);


         3. Dodatne informacije

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. www.rasr.si

 

Dodatne informacije:

- na elektronskem naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in sabina.selekar@rasr.si in na

-  telefonski številki 03 589 40 94.

 

 

 

Odgovorna oseba

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

direktorica Iva Zorenč