Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje

Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje

Partnerji Občina Mozirje, Občina Nazarje in Občina Rečica ob Savinji so uspešno zaključili projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje. Projekt vključuje izgradnjo in dograditev Centralne čistilne naprave Mozirje in izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji 8186 Mozirje. S projektom so zagotovili ustrezno čiščenje odpadnih vod v občinah Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji.

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Sofinancirala sta ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Scroll to Top